Bolig

Svanegangen

Fakta

  • Prosjekttype: Bolig/Næring
  • Adresse: Søren Lemmichs gate 1 og Losjeplassen 4, Drammen
  • Areal: 12000 m2
  • Oppdragsgiver: Svanegangen AS
  • Illustrasjoner: RIFT

Boliger langs Drammenselva

Eiendommens  sentrumsnære beliggenheten i ”1.rekke” mot Drammenselva , elvevandringen i syd og den brede Losjeplassen mot vest gjør eiendommen til en av de mest attraktive i byen. En slik praktfull beliggenheten sammen med et uttalt ønske om kvalitetsbyggeri ga oss visjonen om å utforme en ”annerledes” boligbebyggelse som skiller seg ut med en tydelig identitet og spennende arkitektur. Eiendommen ligger i randsonen av en etablert kvartalsstruktur grensede mot eleverommet og friarealet langs dette. Bebyggelsesmønsteret i nabobebyggelsen er uensartet med kombinasjoner av ulike strukturer og typologier. Den nye bebyggelse er basert på ytre påvirkninger og kvaliteter som støyskjerming, sol og utsiktsforhold, samt målet om å skape en god bosituasjon. Bebyggelsen danner i prinsippet en kvartalsruktur mot nærliggende bygater rundt et støyskjermet og frodig gårdsrom. Bygningene får et rikt uttrykk med variasjon i høyder og små sprang. Vi ønsker at anlegget skal fremstå med et lyst og lett preg med assosiasjoner til «en hvit svane ved vannkanten». Hovedmaterialet er homogene, hvite flater med et muralt preg med innslag av trespiler på balkonger og glassflater.