Mulighetsstudier

Furukollen

  • Prosjekttype: Mulighetsstudie 1. premie
  • Adresse: Skedsmokorset, Lillestrøm Kommune
  • Areal: ca 7.000 kvm BRA
  • Oppdragsgiver: Clemens Eiendom
  • Illustrasjoner/foto: RIFT

Husene i skogen

LOF Arkitekter ble invitert til å delta i et parallelloppdrag for Clemens Eiendom på Skedsmo i Lillestrøm kommune. Eiendommen har en attraktiv beliggenhet ved Skedsmokorset. Kvaliteter som nærhet til butikker og servicetilbud, sol og kort vei til friluftsområder, gjør eiendommen interessant for utvikling. Nærhet til E6 gjør tomten noe støyutsatt til tross for støyvoller som er etablert langs europaveien.

Vårt forslag til løsning, ble kåret til vinner. Prosjektet ivaretar tomtens to viktigste forutsetninger; den sentrale beliggenheten og det vakre naturlandskapet. De lette, terrengtilpassede rekkehusene samspiller fint med naturlandskapet og det mer urbane som leilighetene og det parkmessig opparbeidede uterommet representerer. Bebyggelsen på kollen tilpasses det naturlige terrenget og furutrærne slik at dette i størst mulig grad bevares. Den dynamiske formen på bebyggelsen tar hensyn til naturlandskapet, samtidig som den skaper spennende og varierte uterom og gir boligene ulike siktlinjer og identitet. Grepet ivaretar de flotte kvalitetene i det som i dag er et grønt friområde for nabobebyggelsen, samtidig som det tilfører et nye kvaliteter i form av et mer sammenhengende utemiljø.

Et berikende utemiljø og varierte boliger sammen med et grep som bevarer de fine kvalitetene i det eksisterende friområdet for bebyggelsen rundt, legger til rette for et nabolag med mange gode bokvaliteter. En kombinasjon av konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbebyggelse henvender seg til ulike kjøpergrupper, og vil åpne for et sammensatt nabolag.

Bebyggelsen har en fin skala som tilpasser seg eksisterende bebyggelse samtidig som den utfordrer høyder der det er mest hensiktsmessig. Byggene er utformet som lyse, luftige og fleksible boliger med en vakker og bærekraftig materialbruk. Det er godt formede uterom med god kontakt mellom ute og inne, og fine møteplasser i tilknytning til naturlige gangsoner og mellom husene. Nabobebyggelsen i nord er hensyntatt med tanke på bygningshøyder (skyggebilde) samtidig som den er innlemmet i det eksisterende uterommet. Bygningsstruktur og retninger i eksisterende bebyggelse har gitt føringer for formgivingen av den nye bebyggelsen. Alt i alt er dette et prosjekt med lav reguleringsrisiko.

Byggene er plassert med en hovedretning som skjermer mot støy som hovedsakelig kommer fra nord, og bearbeidet i form for å skape ytterliggere skjermede og lune uterom og gi en opplevelse av ulike steder i det sammenhengende grøntarealet. Bebyggelsen er videre orientert syd/sydvest for å oppnå gode solforhold. Skråtakene «slipper ned» sol til uterommene mellom rekkehusene. Gjennomgående boliger og en terrengtilpasset bebyggelse ivaretar de flotte siktlinjene.