Mulighetsstudier

Kongsparken i Mo I Rana

 • Prosjekttype: Byutvikling
 • Adresse: Mo i Rana
 • Areal: 30.500m2 BTA
 • Oppdragsgiver: Clemens Eiendom As
 • Illustrasjoner/foto: LOF Arkitekter AS

Ny bydel et steinkast fra torget

LOF Arkitekter ble invitert av Clemens Eiendom og Kongsparken Eiendom til å delta i et parallelloppdrag for utvikling av en sentral tomt i Mo i Rana. Bakgrunnen for invitasjonen var ønsket om å belyse mulighetene knyttet til utvikling og utnyttelse av eiendommen som et godt stedstilpasset nabolag med fremtidsrettede og høye bokvaliteter. Målet var å legge et godt plangrep som kan skape rammer for et bærekraftig urbant nabolag med attraktive kvaliteter tilrettelagt for en bredde av beboere i ulike livsfaser, og som kanskje også kan bli et forbildeprosjekt for en urban utvikling på tilsvarende steder i landet for øvrig. Vårt forslag til byplan har følgende hovedgrep:  

Etablere en byplan med en tydelig og fleksibel/robust struktur:

 • En inviterende byromsstruktur som muliggjør vandring inn i, gjennom og på tvers av området, og som knytter området sammen med stedsveven for øvrig.
 • Romslige og godt orienterte uterom. Bygg opp mot 6 etasjer kaster mye skygge og bygg og uterom må dimensjoneres og orienteres for best mulig solforhold og vindskjerming
 • Støy er en utfordring på tomten og bebyggelsen mot syd legges slik at den skjermer mot støy
 • Ivareta fornuftige byggetrinn
 • Grepet muliggjør en skalering av BTA opp/ned alt etter realisme og marked (S-M-L).

Etablere et raust bygulv på tvers og på langs med Kongsallmenningen som hjertet i området, og en indre strøksgate som en nervestreng gjennom hele nabolaget:

 • Kongsallmenningen er plassert ut fra naturlige, kryssende bevegelseslinjer i forhold til omkringliggende viktige målpunkt og byvev. Allmenningen får aktive og utadvendte fasader på bakkeplan. Her legges hovedtyngden av næring, og fellesfunksjoner på ca 2000m2. Rundt allmenningen tenkes mange leiligheter tilrettelagt for eldre. Møter mellom generasjoner bør være et tema for Kongsallmenningen.
 • Strøksgaten tilbyr en opplevelsesrik vandring gjennom attraktive hagerom. Langs strøksgaten kan deler av bebyggelsen ha aktive førsteetasjer henvendt mot gata og bidra til aktivisering.
 • Gode møteplasser etableres langs bygulvet og på Kongsallmenningen der gangveier krysses og uformelle møter kan oppstå, og hvert hagerom kan ha sine fellesaktiviteter som drivhus, badstue, dyrking, lek osv.

Saltaksløsninger på deler av bebyggelsen nærmest småhusbebyggelsen:

 • Tar ned skalaen og formidler skalaovergang fra småhusbebyggelse til storskala industri/ handelslandskap
 • Gir muligheten for å skjære ut felt for terrasser beskyttet mot vær og vind.
 • Formspråket er tidsmessig med presis utforming og knappe detaljer, men mulighet for rikhet i tekstur/materialbruk/fargebruk for intimitet og egenart.